Miljö & Kvalité

MILJÖ & KVALITET

Som kvalitetsgaranti för kunden och som bevis på att alla jobb vi gör ska vara fackmannamässigt utförda är vi auktoriserade inom både ytskikt/plast och tätskikt/keramik inom GVK och GBR.

MILJÖPOLICY
L&S Golv AB är ett miljövänligt företag.

Detta innebär att:

Vår verksamhet präglas av detta tänkande och handlande.
Vi strävar efter att arbeta med så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån marknadens krav.
Vi är i samverkan med Golvbranschens Riksorganisation (GBR) arbetar med normer och metoder för att minska miljöbelastningen samt är godkänd som Auktoriserat Golvföretag.
Vi strävar efter en god arbetsmiljö.
Vi arbetar för att ständigt förbättra oss samt uppfylla lagar och förordningar.
Vi upprättar miljömål.
Vi strävar efter förbättringar och förebyggande av föroreningar.
Vi informerar, motiverar och höjer medarbetarnas kompetens i miljöfrågor för att de skall kunna utföra arbetsuppgiften på ett för miljön säkert sätt.
Vi har en öppen dialog med medarbetare, leverantörer, myndigheter och kunder för att verka för miljövänlig utveckling.
Vi följer upp, mäter och utvärderar miljöaktiviteter mot utsatta mål t.ex. miljösophantering med återvinning.
Vi följer och uppfyller tillämplig miljölagstiftning och andra legala krav som företaget berörs av.

KVALITETSPOLICY
L&S Golv AB är ett auktoriserat golvföretag dvs. är med i Golvbranschens riksorganisation och skall i vår verksamhet eftersträva:

Att uppfylla för branschen gällande normer.
Att utförda och levererade produkter motsvarar i avtal ställda krav och kundernas förväntningar samt ha nöjda kunder.
Att genom effektiv egenkontroll förhindra att avvikelser uppstår.
Att fortlöpande vidareutbilda personal, utveckla teknik och organisation.
Att ständigt vidareutveckla och bli bättre på kvalitetsarbete.
Att vi är utbildade och GVK säkrade att utföra våtrumsinstallationer.